Användarvillkor

Godkännande

Ditt besök på denna sida är underkastat följande villkor och alla tillämpliga lagar. Genom att besöka och surfa runt på denna webbplats godkänner du utan begränsningar eller förbehåll dessa villkor och godkänner att alla andra arrangemang gällande användningen av denna webbplats mellan dig och Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) har ersatts och är ogiltiga.

Medicinsk information/Villkor

Produktinformation på denna webbplats tillhandahålls av Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) och är endast avsedda för allmänna informationssyften. Många farmaceutiska produkter och medicinska enheter som listas är endast tillgängliga enligt recept från en medicinsk doktor eller kvalificerad sjukvårdspersonal och alla sådana produkter kanske inte är tillgängliga i alla länder. Produktinformationen är inte avsedd att tillhandahålla komplett medicinsk information. OM DU HAR EN MEDICINSK ÅKOMMA SKA DU GENAST TRÄFFA DIN EGEN DOKTOR ELLER VÅRDGIVARE. VI ERBJUDER INTE PERSONLIGA MEDICINSKA DIAGNOSER ELLER PATIENTSPECIFIK MEDICINSK RÅDGIVNING. Du bör alltid inhämta komplett medicinsk information om dina receptbelagda mediciner eller medicinska enheter (inklusive deras medicinska fördelar och möjliga bieffekter) genom att diskutera den lämpliga användningen av eventuella mediciner eller medicinska enheter direkt med din förskrivande läkare eller, där detta är lämpligt, andra vårdgivare. Vårdpersonal kan erhålla komplett medicinsk information från produktens informationsbilaga. Informationen på dessa produkter kan variera efter land. Patienter, läkare och annan vårdpersonal bör vända sig till lokala medicinska resurser och reglerande myndigheter för att erhålla information som är tillämplig i deras land. Dessutom kan befintliga föreskrifter i många länder begränsa (eller i vissa fall till och med förbjuda) att Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) tillhandahåller information och/eller svarar direkt på patienters frågor gällande dennas receptbelagda produkter. Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) kommer dock att svara på frågor och tillhandahålla information till din kvalificerade vårdgivare i enlighet med lokala föreskrifter.

Informationsanvändning

Du har full rätt att surfa på denna webbplats, men du har endast rätt att tillgå, hämta eller använda information från denna sidan, inklusive texter, bilder samt ljud och video (”informationen”), för ditt eget, icke-kommersiella syfte. Du får inte distribuera, ändra, överföra, återanvända, återpublicera eller använda informationen för kommersiella syften utan skriftligt godkännande från Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”). Du måste spara och återskapa alla eventuella upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om immateriella rättigheter som finns i någon av information som du har hämtat. Du ska utgå ifrån att allt du ser eller läser på denna webbplats är upphovsrättsskyddat om inte något annat anges och inte får användas på andra vis än dem som anges i dessa villkor eller i texten på webbplatsen utan ett skriftligt godkännande från Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”). Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) varken garanterar eller gör gällande att din användning av material som visas på denna webbplats inte kommer att inkräkta på rättigheter tillhörande tredje parter som inte ägs av eller är kopplade till Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”). Med undantag för föregående begränsade auktorisering beviljas eller tilldelas du ingen licens eller rättighet till informationen och ingen rättighet eller licens till någon upphovsrätt tillhörande Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) eller någon annan part.

Varumärken/Äganderätt

Du ska utgå från att alla produktnamn som visas på denna sida oavsett om de visas i stor stil eller tillsammans med varumärkessymbolen är varumärken tillhörande Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”), Aspen Group eller någon av dennas anknutna bolag och/eller andra parter. Denna webbplats kan även innehålla eller hänvisa till patent, äganderättsligt skyddad information, teknik, produkter, processer och annan äganderätt tillhörande Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”), Aspen Group eller dennas anknutna bolag och/eller andra parter. Du beviljas eller tilldelas ingen licens eller rättighet till några sådana varumärken, patent, affärshemligheter, tekniker, produkter, processer eller någon annan äganderätt tillhörande Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”), Aspen Group eller dennas anknutna bolag och/eller andra parter.

Friskrivning från garantier

Emedan Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) använder sig av rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad kan informationen innehålla tekniska felaktigheter och tryckfel. Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar, rättelser och/eller förbättringar till informationen och till de produkter och program som beskrivs i sådan information utan föregående varsel. Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) ger inga garantier och gör inga uttalanden om informationens korrekthet. Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) åtar sig inget ansvar för eventuella fel eller utelämnad information i innehållet på vår webbplats. ALL INFORMATION TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK”. Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) TILLHANDAHÅLLER INGA GARANTIER OM FULLSTÄNDIGHETEN ELLER KORREKTHETEN FÖR INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER DEN MÖJLIGA ANVÄNDNINGEN AV DENNA. DÄRFÖR BÖR INFORMATIONEN NOGGRANT BEDÖMAS AV BESÖKARE. VARKEN Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”), ELLER NÅGOT ANNAT FÖRETAG FRÅN ASPEN GROUP, ELLER NÅGON ANNAN TREDJE PART INBLANDAD I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER LEVERERA DENNA WEBBPLATS SKA VARA ANSVARIG GENTEMOT DIG GÄLLANDE NÅGRA DIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR VILKA FÖLJER AV NÅGON ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGRA FEL ELLER NÅGON UTELÄMNAD INFORMATION I INNEHÅLLET PÅ DENNA SIDA. Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivning från underförstådda garantier så friskrivningen ovan kanske inte är tillämplig på dig. Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) åtar sig inte heller något ansvar för några skador eller virus som kan infektera din datorutrustning eller annan egendom eftersom du besökt eller använt webbplatsen och informationen eller har hämtat information. Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) förbehåller sig rätten att när som helst stänga ner webbplatsen utan något föregående varsel och utan någon ansvarsskyldighet.

Information som du lämnar till oss

Med undantag för information som omfattas av vår integritetspolicy kommer all kommunikation och allt material som du för över till webbplatsen via e-post eller på annat vis, inklusive uppgifter, frågor, kommentarer, förslag eller liknande att behandlas som icke-konfidentiell och allmänt tillgänglig. Allt du överför eller publicerar blir Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) eller dess anknutna företags egendom och kan användas för alla syften inklusive men inte begränsat till kopiering, utlämnande, överföring, publicering, sändning samt inlägg. Dessutom har Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) rätt att utan kompensation till dig använda alla eventuella idéer, koncept, allt know-how och all tekniker som ingår i eventuell kommunikation som du skickar till webbplatsen för alla syften, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter med hjälp av sådan information.

Världsomspännande produkter

Denna webbplats kan innehålla information om världsomspännande produkter och tjänster som alla inte finns tillgängliga överallt. En hänvisning till en produkt eller tjänst på denna webbplats innebär inte att en sådan produkt eller tjänst finns tillgänglig där du befinner dig. De produkter som hänvisas till på denna webbplats kan underkastas olika lagstadgade krav beroende på användningslandet och produktmärkningen kan variera i olika länder. Därför kan användare meddelas att vissa sektioner av denna webbplats bara är till för vissa typer av vana användare eller endast till för personer från vissa länder medan produktinformation från ett särskilt land bör verifieras genom den lokala Aspen-organisationen. Du ska inte tolka något på denna webbplats som reklam eller marknadsföring för någon produkt eller för användning av någon produkt som inte har auktoriserats av lagar och regler i ditt bosättningsland.

Friskrivning

Inget på denna webbplats utgör en inbjudan till eller ett erbjudande att investera i eller handla med Aspen Groups aktier. Alla resultat och utvecklingar kan vara signifikant annorlunda än någon prognos, åsikt eller förväntan som uttrycks på denna webbplats och hur aktiekursen stått tidigare kan inte ses som en guide till hur den kommer att stå i framtiden.

Länkar till denna sida

Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) har inte granskat någon av de tredjepartswebbplatser som innehåller länkar till denna webbplats och är inte ansvarig för innehållet på sådana webbplatser eller några andra webbplatser länkade till denna webbplats. Om du vill länka din webbplats till denna webbplats kan du endast länka till förstasidan. Du får inte länka till någon annan sida på denna webbplats utan föregående skriftligt godkännande från Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”). Att citera eller använda en eller flera delar av denna webbplats på tredjepartswebbplatser utan skriftligt godkännande är också förbjudet.

Länkar till andra webbplatser

Länkar till tredjepartswebbplatser kan tillhandahållas med besökares intresse eller bekvämlighet i åtanke. Användarvillkor och integritetspolicyer för tredjepartswebbplatser kan skilja sig åt från våra. Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) åtar oss inget ansvar för länkar från oss till andra och särskilt inget ansvar för hur korrekt eller lagligt deras innehåll är. Vi åtar oss inget ansvar som härleder från en överträdelse eller utelämnad information i tredje parters integritetspolicyer.

Inlägg på denna webbplats

Även om Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) från tid till annan kan övervaka och granska diskussioner, chattar, inlägg, överföringar, anslagstavlor och liknande på denna webbplats har Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) ingen skyldighet att göra detta och frånsäger sig allt ansvar som uppkommer från innehåll på sådana platser eller från fel, ärekränkning i skrift eller tal, utebliven information, falska påståenden, obsceniteter, pornografi, hädelser, fara, utlämnande av privat information eller felaktigheter som ingår i information som finns på sådana platser på hemsidan. Du får inte publicera eller överföra olagligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, skandalöst, hetsande, pornografiskt eller hädiskt material eller något material som kan utgöra eller främja uppförande som skulle kunna anses som ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller som på annat sätt bryter mot några lagar. Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller instruerar Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) att lämna ut identiteten på någon som publicerar sådan information eller sådant material.

Konsekvenser

Om vi får vetskap om att du har brutit mot några av villkoren som ingår i detta rättsliga dokument kan vi omedelbart vidta korrigerande åtgärder, inklusive genom att hindra användaren från att använda tjänsterna som erbjuds av Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) och att när som helst ta bort all information, alla uppgifter och allt innehåll som användaren lagt upp på sidan utan föregående varsel. Om vi har skadats av dina överträdelser kan vi efter eget gottfinnande begära skadestånd från dig.

Revisioner

Aspen Pharma Ireland Limited, Sweden filial (”ASPEN”) kan när som helst revidera dessa villkor genom att uppdatera detta inlägg. Dessa revisioner är bindande så du bör därför med jämna mellanrum besöka sidan för att granska de aktuella villkoren som du måste följa.