Emla

Frågor och svar

Så här gör du för att använda Emla på korrekt sätt.

Så här gör du för att använda Emla på korrekt sätt.

Emla är ett läkemedel för bedövning av huden som kan användas för att bedöva huden före nålstick (eller mindre hudoperationer), t ex vid blodprov, vaccination eller kanylsättningar. Emla plåster och kräm finns att köpa receptfritt på närmaste apotek. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Ett lokalbedövningsmedel används för att bedöva ett område på huden tillfälligt, vilket hjälper till att minska smärtan vid nålstick (och vissa mindre hudoperationer). Du kan fortfarande känna av tryck och beröring även när du har bedövat huden med Emla. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

De aktiva ingredienserna i Emla är två så kallade lokalanestetika, lidokain och prilokain. Övriga innehållsämnen är makrogolglycerolhydroxistearat, karbomer, natriumhydroxid och renat vatten. Plåstret innehåller också akrylat. Makrogolglycerolhydroxistearat kan orsaka hudreaktioner hos vissa människor.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar blir besvärlig eller inte ger med sig. Berätta för läkaren om det finns något annat som gör att du inte mår bra medan du använder Emla.

En lindrig reaktion (blek eller rodnad hud, lätt svullnad, brännande eller kliande känsla) i början kan förekomma på huden där Emla används. Detta är normala reaktioner på plåstret/krämen och bedövningsmedlet. De försvinner efter en kort stund utan att man behöver göra något.

Undvik att få Emla i ögonen då det kan orsaka irritation och kemiska brännskador på ögonen. Om du skulle råka få Emla i ögonen ska du omedelbart skölja rikligt med ljummet vatten eller koksaltlösning (natriumklorid). Var försiktig så du inte får något i ögat innan känseln har kommit tillbaka.

Barn måste övervakas noga när Emla läggs på någon del av barnets kropp för att undvika att han/hon får in Emla i ögögat/ögonen.

Om du får några besvärande eller ovanliga reaktioner när du använder Emla ska du sluta använda det och tala med läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt. Biverkningarna nedan avser behandling av hud. Se bipacksedeln för information om biverkningar som kan förekomma vid behandling av slemhinnan på könsorgan eller vid behandling av bensår.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • Övergående lokala hudreaktioner (blekhet, rodnad, svullnad) på det behandlade området

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

 • I början en lätt brännande känsla, klåda eller värmekänsla i det behandlade området

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

 • Allergiska reaktioner, som i sällsynta fall kan övergå i anafylaktisk chock (hudutslag, svullnad, feber, andningssvårigheter och svimning)
 • Methemoglobinemi (blodsjukdom)
 • Små punktformade blödningar i det behandlade området (särskilt hos barn med eksem efter längre appliceringstider)
 • Ögonirritation om Emla av misstag kommer i kontakt med ögonen vid behandling av hud.

Ytterligare biverkningar hos barn:

 • Methemoglobinemi, en blodsjukdom, är vanligare hos nyfödda barn och spädbarn i åldern 0-12 månader, ofta i samband med överdosering.

Rapportering av biverkningar:

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Ska jag vara orolig om det händer? En mild reaktion (blekhet eller rodnad i huden, lätt svullnad, en brännande känsla eller klåda) kan inträffa på det ställe där Emla används. Dessa är normala reaktioner av Emla och kommer att försvinna av sig själv. Emla innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan orsaka hudreaktioner hos vissa människor.

Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln. Om du upplever några besvärliga eller ovanliga biverkningar när du använder Emla, avbryt behandlingen och kontakta din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.

Emla är godkänd för användning från födseln (om barnet är fullgånget) till vuxen ålder. Observera att du inte bör använda Emla på spädbarn som är för tidigt födda. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Emla:

 • om du eller ditt barn har en sällsynt ärftlig blodsjukdom kallad ”glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist”.
 • om du eller ditt barn har problem med pigmenthalten i blodet, så kallad ”methemoglobinemi”.
 • använd inte Emla kräm på hudområden med utslag, skärsår, skrubbsår eller andra öppna sår, med undantag av bensår för Emla kräm. Om du har något av dessa problem ska du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Emla.
 • om du eller ditt barn har kliande hud s.k atopiskt eksem, kan det räcka om Emla krämen ligger på huden under kortare tid. Om Emla ligger på huden längre tid än 30 minuter kan det leda till fler lokala hudreaktioner.
 • om du använder vissa läkemedel för att behandla rubbningar i hjärtrytmen (antiarytmika klass III, såsom amiodaron). I så fall kommer läkaren att övervaka din hjärtfunktion.

Använd inte Emla om du är allergisk mot lidokain eller prilokain eller liknande typer av lokalbedövningsmedel, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Läs igenom bipacksedeln noga innan du använder Emla.

Emla är godkänd för alla åldrar, från nyfödda, fullgångna barn upp till vuxen ålder. Observera att Emla inte bör användas på spädbarn som är födda för tidigt. Kom ihåg att om ditt barn är under 1 år måste du ta bort Emla efter 1 timme. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Nyfödda barn och spädbarn 0-2 månader: Ett plåster appliceras på det utvalda hudområdet.
Appliceringstid: Högst 1 timme, högst 1 plåster under en 24-timmarsperiod. Plåstrets storlek gör det mindre lämpligt att användas på vissa kroppsdelar på nyfödda barn och spädbarn.

Spädbarn 3-11 månader: Högst 2 plåster till det utvalda hudområdet.
Appliceringstid: max 1 timme. Högst 2 doser med minst 12 timmars mellanrum kan ges under en 24-timmars period.

Barn 1-5 år: Upp till 10 plåster appliceras på det utvalda hudområdet.
Appliceringstid: cirka 1 timme, högst 5 timmar.

Barn 6-11 år: Upp till 20 plåster appliceras på det utvalda hudområdet.
Appliceringstid: cirka 1 timme, högst 5 timmar.

Vuxna och barn över 12 år: Ett eller flera plåster appliceras på det utvalda hudområdet.
Appliceringstid: cirka 1 timme, högst 5 timmar. Avlägsna, om nödvändigt, kroppshår i området före applicering.

Plåstret får inte klippas eller delas i mindre delar.

Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Nyfödda barn och spädbarn 0-2 månader: upp till 1 g kräm på ett totalt hudområde som inte är större än 2×5 cm. Högst 1 gång per dygn i 1 timme. Emla ska inte användas på spädbarn som är för tidigt födda.

Spädbarn i åldern 3-11 månader: upp till 2 g kräm på ett totalt hudområde som inte är större än 4×5 cm i 1 timme. Högst 2 doser med minst 12 timmars mellanrum kan ges under en 24 timmars period.

Barn i åldern 1-5 år: upp till 10 g kräm på ett totalt hudområde som inte är större än 10×10 cm i 1 timme dock högst 5 timmar. Högst 2 doser med minst 12 timmars mellanrum kan ges under en 24 timmars period.

Barn i åldern 6-11 år: upp till 20 g kräm på ett totalt hudområde som inte är större än 20×10 cm i 1 timme dock högst 5 timmar. Högst 2 doser med minst 12 timmars mellanrum kan ges under en 24 timmars period.

Barn och ungdomar med atopisk dermatit:

Emla kan användas på barn och ungdomar med atopisk dermatit (atopiskt eksem), men då är applikationstiden högst 30 minuter

Vuxna och barn över 12 år:

Mindre åtgärder, t.ex. nålstick: 2 g (ca en halv 5 g-tub) eller ca 1,5 g per 10 cm2 i 1–5 timmar.

Vid åtgärder på stora hudområden som nyligen rakats, t.ex. hårborttagning med laser: Rekommenderad maxdos: 60 g. Största rekommenderade hudområde: 600 cm2 under minst 1 timme och högst 5 timmar.

När krämen pressas ut ur tuben motsvarar 3,5 cm cirka 1 g Emla. Det är viktigt att vara medveten om att mängden Emla kräm som ska användas varierar beroende på ålder. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

2 g Emla kräm är ungefär hälften av en 5-gramstub. Det är viktigt att vara medveten om att mängden Emla kräm som ska användas varierar beroende på ålder. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Emla kan användas på barn och ungdomar med atopisk dermatit (atopiskt eksem), men då är applikationstiden högst 30 minuter.

Ja, du kan använda Emla på mer än ett ställe på huden, men du ska inte överskrida den mängd som ordineras för barnets ålder i bipacksedeln. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Tillfällig användning av Emla under graviditeten medför sannolikt inte några negativa effekter på fostret. Du bör dock fråga din läkare eller sjuksköterska om råd innan du använder Emla när du är gravid. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

De aktiva substanserna i EMLA (lidokain och prilokain) överförs till bröstmjölk. Mängden är dock så liten att det generellt sett inte finns några risker för barnet. Du bör dock fråga läkare eller sjuksköterska om råd innan du använder Emla när du ammar. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Emla är tillgänglig utan recept på ditt lokala apotek och webbapotek online.

Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Emla kan köpas på ditt lokala apotek utan recept.

Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Emla bör appliceras på det område där nålen kommer att stickas in i huden. Rådfråga din läkare eller sjuksköterska om du är osäker på var det är.

Du bör applicera Emla ungefär en timme innan nålsticket. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Du måste ta bort Emla efter 1 timme på spädbarn i åldrarna 0–11 månader.

För barn i åldrarna 1–11 år är appliceringstiden cirka 1 timme men högst 5 timmar.

För vuxna och barn över 12 år är appliceringstiden cirka 1 timme men högst 5 timmar.

Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Det tar ungefär 1 timme för Emla att uppnå sin bedövande effekt på huden. Se till att du använder Emla cirka 1 timme före nålsticket. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Du behöver ett täckförband som är vattentätt och lufttätt. Dessa förband är transparenta och används för att hålla Emla kräm på plats. Här finns ett videoklipp med mer information om hur man använder Emla. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

För att uppnå sin bedövande effekt måste Emla ligga i ett tjockt lager ovanpå huden där nålen sticks in. Med täckförbandet stannar krämen kvar på rätt ställe. Fråga efter förpackningen som innehåller 1 tub Emla och 3 täckförband. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Ja, du bör informera den som ska sätta nålen att du använt Emla. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln.

Använd inte Emla efter utgångsdatumet som står på tuben. Använd alltid Emla enligt beskrivningen i bipacksedeln och fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Om ditt lokala apotek inte har den Emla-förpackning du önskar i lager bör de kunna beställa den åt dig till dagen efter.

Denna text är baserad på bipacksedel: Emla medicinskt plåster 2022-03-03 och Emla kräm 2024-02-16.